Často kladené otázky

otazník (1)

Chceme uzavřít sňatek v obřadní síni v Kyjově. Jaké poplatky se musí zaplatit při uzavření manželství a kdy obdržíme oddací list?

Pokud budete chtít uzavřít sňatek v obřadní místnosti našeho úřadu v sobotu, nebudete platit žádný správní poplatek. V jiný den než v sobotu zaplatíte 1000 Kč. Rovněž snoubenci s trvalým pobytem na území České republiky neplatí žádný správní poplatek (pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky, za jeden z nich zaplatíte 2000 Kč, pokud nemá TP ani jeden zaplatíte 3000 Kč). Oddací list (OL) obdržíte nejdříve ve středu následující týden po uzavření manželství. Za tento doklad nezaplatíte žádný správní poplatek, za každý další matriční doklad (OL) zaplatíte 100 Kč.

Lze zapsat druhé jméno, které není obvyklé a není zapsáno v kalendáři?

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jméno zkomolená, zdrobněná a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat  jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti správné podobě jména je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem.

V tomto případě se bude matriční úřad řídit publikací paní Miloslavy Knappové „JAK SE BUDE VAŠE DÍTĚ JMENOVAT“. Tato kniha obsahuje více než 11 000 podob jmen českých a cizojazyčných, vč. jejich původu, významu, pravopisu, výskytu i obliby. Pokud jméno, které žádáte zapsat, je zde obsaženo, není nutné předkládat žádný znalecký posudek. Zvolit druhé jméno můžete na matrice podle místa trvalého pobytu nebo na matričním úřadě, kde jste se narodila. Učiníte pouze prohlášení, lze tak učinit pouze jednou a nelze toto prohlášení vzít zpět. Tento úkon nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V úředním styku musíte obě jména uvádět.

Co je to zvláštní matrika?

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo na:

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu České republiky,
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky,
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen a uzavřena před:

 • velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky,
 • velitelem letadla  zapsaného v leteckém rejstříku v České republice
 • velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí v cizině a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem.

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoliv matričního úřadu nebo krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) - i bez plné moci, nebo
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), nebo
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny, nebo
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené níže.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství

K žádosti o zápis do zvláštní matriky je třeba připojit:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden,
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace opět poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

 • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
 • správní poplatek 100 Kč

Matriční úřad vydá fyzické osobě doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpis v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

 • písemná žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu, nahlédnutí do ,matriční knihy
 • občanský průkaz
 • správní poplatek 100 Kč za duplikát matričního dokladu, nahlédnutí do matriční knihy 20 Kč za jeden zápis

Dokdy musí dítě dostat jméno?

Dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů se do matriky jméno dítěte zapisuje na základě souhlasného prohlášení rodičů (u svobodné matky na základě jejího prohlášení).

Toto prohlášení je součástí „Hlášení o narození dítěte“, které matrika obdrží od porodnice. Na základě tohoto hlášení se činí zápis do knihy narození. Pokud dítěti jméno nebylo určeno již v době narození, je možno tak učinit dodatečně – a to až do doby uzavření zápisu v knize narození, což znamená nejpozději do 30 dnů. Pokud jméno není určeno ani po této lhůtě, matrika hlásí tuto skutečnost soudu a dítěti pak určuje jméno soud.

Jak určit (uznat) otcovství?

a) Pro ještě nenarozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec občan ČR)

Zápis o určení otcovství lze sepsat na kterékoliv rodné matrice. Pokud jste svobodná a oba s partnerem jste občané ČR potřebujete k sepsání zápisu občanské průkazy a rodné listy. Matka ještě těhotenskou průkazku. Dítě ponese příjmení jednoho z rodičů.

b) Pro narozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec občan ČR)

Oba rodiče se dostaví před matriční úřad a předloží tyto doklady:

 • matka – původní rodný list dítěte, svůj rodný list, občanský průkaz (v případě že má uvedený osobní stav v OP „rozvedená“, doloží i rozsudek o rozvodu)
 • otec – občanský průkaz, svůj rodný list

Před matričním úřadem učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství narozeného dítěte, které oba podepíší. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Po provedení zápisu bude vystaven nový rodný list.

c) Pro narozené dítě (rodiče nejsou oddáni – otec cizinec)

Oba rodiče se dostaví před matriční úřad a předloží tyto doklady:

 • matka – původní rodný list dítěte, svůj rodný list, občanský průkaz (v případě že má uvedený osobní stav v OP „rozvedená“, doloží i rozsudek o rozvodu)
 • otec – cestovní doklad, rodný list opatřený příslušnými úředními ověřeními a přeložený českým soudním tlumočníkem.

Před matričním úřadem učiní oba rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství narozeného dítěte, které oba podepíší. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Po provedení zápisu bude vystaven nový rodný list. Otec musí znát český jazyk slovem i písmem (učiní před matrikářkou prohlášení). Pokud úřední jazyk neovládá, musí se dostavit s českým soudním tlumočníkem, který tento zápis otci přečte a potvrdí. Náklady spojené s řízením (tlumočníkem) hradí rodiče. Tento zápis lze učinit i před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Jak postupovat, když můj manžel není otcem mého nenarozeného dítěte?

Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné považuje se za otce manžel matky (§ 776 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dítě bude mít takové příjmení, na jakém jste se dohodli při uzavření manželství (dle oddacího listu), jako otec bude zapsán manžel a je nutné se s manželem domluvit na jménu dítěte. Dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se jméno dítěte zapisuje na základě souhlasného prohlášení rodičů (tiskopis prohlášení rodičů o volbě jména/jmen obdržíte v porodnici nebo na matrice). Pokud by jméno dítěti nebylo určeno nejpozději do jednoho měsíce od jeho narození, matriční úřad příslušný k zápisu narození tuto skutečnost oznámí soudu. Po narození dítěte můžete dát návrh na popření otcovství u soudu. Pokud dojde k úspěšnému popření otcovství před soudem, můžete následně určit otcovství před matričním úřadem se skutečným otcem dítěte a společně se domluvit na jménu a příjmení.

Jak mám postupovat, pokud bych chtěla po rozvodu opět své rodné příjmení?

Do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu je možné u matričního úřadu prohlásit, že opět přijímáte své  příjmení, se kterým jste vstupovala do manželství.  Pokud od nabytí právní moci rozsudku uplynula doba delší než šest měsíců, můžete požádat o změnu příjmení na matrice příslušné k místu Vašeho trvalého pobytu. V obou případech je třeba předložit občanský průkaz, oddací list a rozsudek o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci. Za změnu příjmení po uplynutí lhůty od nabytí právní moci se platí správní poplatek 100 Kč, pokud se jedná o změnu na příjmení předchozí nebo rodné.

Mohu užívat dvě jména místo dosavadního jednoho?

Prohlášení o užívání dvou jmen může občan učinit na matrice příslušné podle místa trvalého pobytu občana nebo tam, kde je jméno zapsáno.  K prohlášení je třeba přinést: občanský průkaz, rodný, případně oddací list, protože ve všech těchto dokladech se změna musí promítnout. Prohlášení o užívání dvou jmen je zdarma, pokud se však občan později rozhodně, že chce opět používat pouze jedno jméno, jedná se již o změnu jména a za tuto změnu se platí správní poplatek 1000 Kč. Po provedení změny následně občan požádá o výměnu občanského, případně cestovního průkazu.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě