Manželství

prstýnky

Chcete uzavřít manželství?

a) v obřadní místnosti úřadu - snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platné občanské průkazy
 • doklad o stavu: rodné listy, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela/manželky
 • popř. platný cestovní pas nebo doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu, o stavu

b) mimo obřadní místnost – snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost snoubenců o povolení k uzavření manželství na jiném místě
 • dále doklady viz v bodě a)
 • písemný souhlas majitele pozemku
 • správní poplatek za sňatek mimo stanovenou místnost, popř. dobu (3 000 Kč)
 • správní poplatek za přítomnost matrikářky při uzavření manželství snoubenců před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která není matričním úřadem (1 000,- Kč)

c) církevní sňatek – snoubenci předloží na matrice , pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku (platnost osvědčení 6 měsíců od data vystavení)
 • dále doklady viz v bodě a)
 • správní poplatek za vydání osvědčení k církevnímu sňatku (500,- Kč)

d) snoubenec, který je cizincem – předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem České republiky (platnost vysvědčení 6 měsíců od data vystavení)
 • platný cestovní pas
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci z předchozího manželství, úmrtní list manžela/manželky (cizozemské matriční doklady musí být opatřené předepsanými ověřeními, které musí být zároveň přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Účast tlumočníka při uzavření manželství si zajišťují snoubenci
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (ne starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku)
 • popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, prohlášení o údajích, které nelze jinak doložit
 • správní poplatek
  • 3 000,- Kč - jeden ze snoubenců je cizinec bez trvalého pobytu v ČR
  • 5 000,- Kč - oba snoubenci jsou cizinci bez trvalého pobytu v ČR

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

 • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
 • správní poplatek 300,- Kč

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, legalizace, superlegalize) dle platných mezinárodních smluv.

V členských státech Evropské unie může být matriční doklad použit s vícejazyčným standartním formulářem dle nařízení EU č. 2016/1191, připojených k matričnímu dokladu předepsaným způsobem, který nahrazuje úřední překlad do příslušného jazyka. 

Zhotovený rodný list, oddací list a úmrtní list pro použití v zahraničí a vícejazyčný standartní formulář vydá matriční úřad (podle místa matriční události) osobě, které se týká nebo oprávněné osobě (zákon č. 301/2000 Sb.) nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc s ověřeným podpisem.

K vystavení tohoto dokladu je nutné předložit na matrice v místě trvalého pobytu:

 • písemná žádost
 • platný občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem)
 • správní poplatek za vydání matričního dokladu 300 Kč - v hotovosti
 • správní poplatek za vydání vícejazyčného standartního glosáře 100,- Kč - v hotovosti

Chcete uzavřít manželství v cizině?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • vyplněnou žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní pas, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • správní poplatek 500 Kč
 • vydané vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců

Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky?

Na matrice  je nutné předložit:

 • cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v ČR
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní doklad, doklad o státním občanství ČR, prohlášení, aj.
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Matrika zápis o matriční události občana ČR v cizině spolu s doklady zasílá na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno-Střed.

Slavíte stříbrnou, zlatou nebo diamantovou svatbu?

Pro občany s trvalý pobytem v Kyjově zajistí slavnostní obřad matrika po předchozí domluvě.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě