Narození

dítě

Narodilo se Vám dítě?

a) dítě z manželství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte
 • doklad o stavu: oddací list
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

b) dítě mimo manželství – matka předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • platný OP matky
 • rodný list matky
 • doklad o stavu: rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

c) dítě k němuž již bylo určeno otcovství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Narodilo se Vám dítě a chcete je uvítat do života?

Slavnostní obřad vítání dítěte do života provádí matrika, na základě písemné žádosti rodičů, kteří mají trvalý pobyt v Kyjově. Dotaz je na tiskopise Prohlášení ke jménu dítěte - ke stažení pod tímto textem.

Chcete změnit jméno nebo příjmení?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním
 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, aj. (osvědčení o státním občanství pokud jde o nezletilé dítě)
 • správní poplatek 1 000 Kč

Změna příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí:

 • pokud se mění příjmení od nabytí právní moci vyznačené na rozsudku o rozvodu (dále doklady výše uvedené):

do 6 měsíců, správní poplatek se nevybírá - forma oznámení

po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozvodu, správní poplatek činí 100 Kč - formou žádosti o změnu příjmení, správním řízení

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

 • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
 • správní poplatek 100 Kč

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory