Často kladené otázky

otazník (1)

 

Co je BOK?

BOK slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic (obdoba PINu u platebních karet). BOK si zvolí občan při převzetí občanského průkazu, je možné, aby si občan připravil kombinaci čísel pro tento BOK již doma, v klidu a zvolenou kombinaci čísel si poznamenal na vhodné místo, a to tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

Je-li občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let, BOK se při vyzvednutí OP nezadává.

Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOKu se další možnost elektronické identifikace zablokuje.

Odblokování provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100 Kč.

Co je IOK?

IOK - IDENTIFIKAČNÍ OSOBNÍ KÓD. Je obdobou PINu u platební karty nebo vašeho telefonu, tento kód budete zadávat při každém přihlášení pomocí eObčanky. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic.

Co je DOK?

DOK - DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD. Je obdobou PUKu u vašeho telefonu a slouží k odblokování či nastavení nové hodnoty IOK Po 10 neúspěšných pokusech zadání DOK dojde k zablokování eObčanky Odblokování provádí pouze úřad, kde vydávají osobní doklady. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení občanského průkazu?

 • do 30 dnů od podání žádosti o nový OP - STANDART
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti o nový OP - BLESK (tento OP lze vyzvednout pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána nebo v Praze u Ministerstva vnitra)
 • do 24 hodin od podání žádosti o nový OP - SUPERBLESK (tento OP lze vyzvednout pouze v Praze u Ministerstvu vnitra)

Na kterém úřadu mohu požádat o občanský průkaz?

Žádost o občanský průkaz lze podat a převzít u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kromě dokladů vyhotovených ve lhůtě 5 pracovních dnů a do 24 hodin, které lze vyzvednout u Ministerstva vnitra. Místo převzetí se určuje při podání žádosti. Pokud je občanský průkaz vyzvedávaný na jiném úřadu než byla žádost podána platí se správní poplatek 100,- Kč.

Jaké podklady je nutné mít s sebou?

 a) Při vydávání prvního občanského průkazu občan předkládá rodný list a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 b) Při vydání nového občanského průkazu občan předkládá dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost (rodný list, platný řidičský průkaz, platný cestovní pas).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 100,- Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200,- Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200,- Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč
 • Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč
 •  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 občanům starším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 1000,- Kč
 •  při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč
 •  při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

 občanům mladším 15 let:

 •  při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 občanům starším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 •  při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200,- Kč
 •  při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
   - 300,- Kč

Poplatky se platí v hotovosti na MěÚ Kyjov u přepážky při vyřizování žádosti.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nedodržením povinností daných zákonem o občanských průkazech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 65 a § 66 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.

Kdo může převzít občanský průkaz?

 •  občan starší 15 let,
 •  za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Je možné převzít občanský průkaz na plnou moc?

 Ano. Na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Je možné zapsat do občanského průkazu dítě, manžela, manželku, partnera nebo titul?

 Ne.

Jaké formuláře jsou potřebné k vyřízení občanského průkazu a kde je najdu?

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Lze nahlásit ztrátu občanského průkazu telefonicky?

Ne. Ztrátu občanského průkazu musíte nahlásit osobně na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na Policii ČR. Zároveň jste povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu.

Pokud někdo vrátí občanský průkaz, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?

Není znovu platný.

Doba platnosti občanského průkazu skončí, pokud je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, je povinen jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který hlásil ztrátu (odcizení) občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Pracuji převážně mimo ČR, mohu si požádat o občanský průkaz v zemi, kde nyní žiji?

Ne.  Žádost lze podat pouze osobně na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v České republice nebo u Ministerstva vnitra ČR.

Pokud žiji v zahraničí, musím vlastnit občanský průkaz?

Pokud  má občan ukončený trvalý pobytu na území ČR  nemusí vlastnit občanský průkaz. 

Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?

V případě, že žadatel o nový občanský průkaz je plně imobilní, tzn., že žadatel vůbec nevychází z domu ani za účelem např. návštěvy lékaře a zároveň se nejedná o dočasnou imobilitu z důvodu krátkodobé nemoci, je nutné kontaktovat úřad, v jehož správním obvodu je žadatel hospitalizován nebo je v domácí péči. Pokud je žadatel v péči domova seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných nebo jiného obdobného zařízení, lze žádost vyřídit i přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.

 Tato služba je bezplatná a má svá pravidla. Vždy je nutné, aby rodina žadatele pracovníkovi úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci se žadatelem. Pořadí žadatelů určuje pracovník úřadu dle naléhavosti a důvodu podání žádosti, dle data prvního kontaktu s úřadem, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel nachází. Termín návštěvy je zcela v kompetenci úřadu.

Musím vyměnit občanský průkaz z důvodu změny?

Ano, pokud je tento údaj v občanském průkazu zapsán.

Můžu předložit papírovou fotografii?

Od 1.1.2012 to již nelze. Podoba občana je snímána na místě.

Jak občan prokáže totožnost?

Občanským průkazem, nemůže-li ho předložit, tak platným cestovním pasem nebo platným řidičským průkazem. Nemá-li cestovní pas ani řidičský průkaz, předloží originál rodného listu.

Lze vyměnit stávající, dosud platný občanský průkaz (bez změny) – za nový typ?

Ano, za správní poplatek 200,- Kč.