Dopravní přestupky

Městský úřad Kyjov, Odbor majetkoprávní, oddělení právní, zajišťuje výkon přestupkové agendy dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, na úseku bezpečnosti silničního provozu v rozsahu své funkční příslušnosti dle vnitřního předpisu. Jde o přestupky:

  • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyjma přestupků překročení rychlosti zjištěných automatizovaným technickým zařízením - radarem,
  • dle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
  • dle § 83 odst. 1 písm. a) až g), m) až q),  § 83a odst. 1 písm. a) až j),  § 83a odst. 2 písm. a) až e) a g) a § 83a odst. 4 a 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  • dle § 34e, § 34f a § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

V rámci přestupkové agendy přestupky projednává, vede evidenci přestupků, přestupců a výkonu celé agendy.

Nejčastěji kladené dotazy

Lze se nechat v přestupkovém řízení zastoupit?

Ano. Zastoupení je nezbytné prokázat udělenou plnou mocí, na základě které bude zmocněnec oprávněn v přestupkovém řízení jednat za obviněného.

Jaké sankce může uložit správní orgán v přestupkovém řízení?

V rámci přestupkového řízení lze pachateli rozhodnutím uložit tyto správní tresty:

  • pokutu;
  • zákaz činnosti - zákaz řízení motorových vozidel (jen u těch přestupků, u kterých to zákon výslovně stanoví);
  • trestné body (lze uložit jen u těch přestupků, u kterých to zákon výslovně stanoví).

Je možné uloženou pokutu hradit ve splátkách?

Ano. V případě zájmu je možné sjednat úhradu uložené pokuty v měsíčních splátkách na základě dohody s příslušnou oprávněnou úřední osobou, která pokutu rozhodnutím uložila.

Je možné upustit od uloženého zákazu řízení motorových vozidel?

Ano. Po vykonání minimálně poloviny doby uloženého zákazu řízení motorových vozidel a uhrazení uložené pokuty v celé výši, včetně případných nákladů řízení, může správní orgán rozhodnout o upuštění od výkonu zbývající doby zákazu řízení motorových vozidel. Správní orgán o upuštění rozhoduje na základě předchozí písemné žádosti přestupce. Na upuštění není právní nárok. 

Jak se počítá polovina doby uloženého zákazu řízení motorových vozidel?

V případě zadržení řidičského průkazu Policií ČR při přestupkovém jednání na místě samém, se do doby uloženého zákazu řízení započítává i doba od tohoto zadržení řidičského průkazu. Počátek doby zákazu řízení je tedy dnem zadržení řidičského průkazu.

V případě nezadržení řidičského průkazu Policií ČR při přestupkovém jednání na místě samém, je počátkem doby uloženého zákazu řízení den nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl takový správní trest uložen. 

Výkon poloviny doby zákazu řízení nastává dnem následujícím po dni uplynutí poloviny doby. Např. rozhodnutí o uložení správního trestu zákazu řízení v délce 6 měsíců nabylo právní moci dne 30. 6. 2023; polovina uplynula dne 1. 10. 2023.

Co potřebuji k vrácení řidičského oprávnění po vykonání uloženého zákazu řízení motorových vozidel?

- doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření v případě uloženého správního trestu zákazu řízení na dobu nejméně 6 měsíců; 

- rozhodnutí správního orgánu, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti nebo rozhodnutí správního orgánu o upuštění od zbytku správního trestu zákazu řízení v případě, že k jeho upuštění došlo;

- doklad o zdravotní a odborné způsobilosti v případě, že od právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu zákazu řízení uplynul více než 1 rok.

K problematice blíže Registr řidičů - Vrácení řidičského oprávnění.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory