2022

Odstranění bariér v Centru sociálních služeb Kyjov - výměna výtahu

Výtah
Vytvořeno:

Logo MMR IROP

Cílem projektu je podpora mobility klientů služby v Centru sociálních služeb Kyjov zajištěním vertikálně bezbariérového pohybu pro klienty se sníženou
schopností pohybu. Konkrétně se jedná o modernizaci osobního výtahu, který je již zastaralý a neodpovídá platnému požadavku norem, a to zejména v oblasti bezpečnosti provozu.

Realizace projektu přispěje k bezpečnosti osob a snížení pravděpodobnosti případné poruchy osobního výtahu, která by omezila poskytování sociálních služeb pro osoby se sníženou schopností pohybu. V rámci projektu dojde k výměně stávajícího osobního výtahu za nový, stejného typu, při použití stávající strojovny. Současné zařízení bude demontováno a nahrazeno novým, odpovídajícím normě ČSN EN 81-20. V rámci výměny výtahové kabiny dojde k výměně kabinových a šachetních dveří za nové samočinné dveře široké 900 mm, čímž bude uveden osobní výtah do souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vybavení výtahové kabiny bude rovněž plně v souladu s touto vyhláškou.

Harmonogram realizace

09/2022 – 12/2022

Rozpočet stavby

  • Celkové náklady stavby bez DPH: 972.054,96Kč
  • DPH 21%: 0,00Kč
  • Celkové náklady stavby vč. DPH: 972.054,96Kč

Struktura financování:

Na předmětný projekt, v rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce, byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program (id.č. 117D03O003702). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace: 440.997, 95 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 531.057,01 Kč

Galerie