2022

Propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí Kyjov - Boršov

IMG_0174
Vytvořeno:

logo

Projekt řeší stavbu zpevněné účelové komunikace a cyklostezky vedoucí od ul. Za Humny v místní části Boršov po již zbudovanou cyklostezku propojující Kyjov s Bohuslavicemi.

Předmětem projektu je realizace souhrnu aktivit zaměřených na zajištění dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání, na využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, a na vytvoření podmínek pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras. Cílem je pokles využívání automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší.

Harmonogram realizace

07/2021 – 10/2021

Kolaudace: 25. 1. 2022

Rozpočet stavby

  • Celkové náklady stavby bez DPH: 3 379 353,38 Kč
  • DPH 21 %: 709 664,21 Kč
  • Celkové náklady stavby vč. DPH: 4 089 017,59 Kč

Struktura financování

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu (IROP): "Propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí Kyjov-Boršov" (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015994). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace EU: 2 489 106,49 Kč (95 % způsobilých výdajů projektu)
  • Vlastní zdroje žadatele: 124 455,33 Kč (5 % způsobilých výdajů projektu)
  • Nezpůsobilé výdaje: 1 914 070,10 Kč

Přiložené soubory

Galerie