2022

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově

IMG_20220428_150644
Vytvořeno:
3en15kp9tag

Předmětem projektu je modernizace samostatných odborných učeben – přírodovědné učebny, učebny fyziky, chemie a dvou učeben ICT v budově ZŠ J. A. Komenského v Kyjově. Součástí projektu je rovněž pořízení vybavení učeben vč. ICT, bezbariérové úpravy pro zajištění přístupu k jedné z učeben ICT a zabezpečení základního internetového připojení do učeben ICT (nejedná se o naplnění Standardu konektivity). Tyto odborné učebny inovované v rámci projektu zmodernizují výuku a žáky tak více motivují ke studiu. Navíc zkvalitní a zefektivní výuku pomocí moderního prostředí a umožní rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Dovednosti žáků se výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na některých středních školách v České republice, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího profesního a osobního života.

Harmonogram realizace:

07/2021 – 12/2021

Rozpočet stavby:

  • Celkové náklady bez DPH: 3.083.600,36 Kč
  • DPH 21%: 819. 691,23 Kč
  • Celkové náklady s DPH: 3.903.291,60 Kč

Struktura financování:

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu (IROP): Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově – modernizace interiérových učeben (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015194). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace EU: 3.708.127,01 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 195.164,59 Kč

Přiložené soubory

Galerie