Projekty v přípravě

Autobusová zastávka Bohuslavice

Situace
Vytvořeno:

tbx1dsc80iCílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu. Jedná se o podporovanou aktivitu „výstavba komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy“.

Předmětem realizace projektu je vybudování autobusových zálivů v obou směrech kopírující vedení průtahu silnice II/432 na autobusové zastávce „Kyjov, Bohuslavice, rozc.“. Součástí autobusových zálivů budou nová nástupiště s novými přístřešky, chodník (propojující obě nástupiště) a úprava napojení stávající místní komunikace na silnici II/432. V trase chodníku budou provedena dvě nová místa pro přecházení chodců. Západní i východní strana zastávek bude ohraničena opěrnými zdmi a západní strana bude navíc opatřena zábradlím pro zajištění bezpečnosti pěších.

Součástí stavby budou varovné a signální pásy, vodící linie a další bezpečnostní prvky v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vybudováním nového bezbariérového chodníku s nástupišti bude autobusová doprava přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu, orientace a komunikace.

Harmonogram projektu

08/2021 – 12/2024

Struktura financování

Projekt je realizovaný s finanční podporou Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Předpokládané celkové výdaje projektu: 3 233 461,61 Kč
  • Dotace z EÚ: 2 263 423,13 Kč (70%)
  • Dotace ze státního rozpočtu: 485 019,24 Kč (15%)
  • Vlastní zdroje města Kyjov: 485 019,24 Kč (15%)

Přiložené soubory