Projekty v přípravě

Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov II. etapa

Titulka I
Vytvořeno:

tbrkppmft0Předmětem realizace projektu je vybudování nového chodníku, který bude kopírovat vedení průtahu silnice II/432 a bude navazovat na již zrealizovanou I. etapu

Součástí stavby je navržena dešťová kanalizace sloužící pro odvodnění části pozemní komunikace a celkové odvodnění z nově vybudovaného chodníku. Celková délka nového chodníku bude 279 m. Šířka chodníků mezi obrubami v blízkosti komunikace je navržena 1,55 m. Samostatné sjezdy budou za chodníkem výškově napojeny v délce 1,0 m a budou mít proměnnou šířku dle stávajícího stavu. V trase chodníku bude šířka samostatných sjezdů 4,0–6,0 m, v případě dvojitého sjezdu 8,0 m. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Dílčími cíli jsou:

  • zvýšení bezpečnosti pro pěší z důvodu vybudování nového chodníku pro pěší podél silnice II/432
  • zlepšení přístupu všech obyvatel bydlících na kraji obce směrem do centra, k autobusové zastávce a železniční stanici
  • zvýšení kvality a rozšíření bezbariérových tras pro chodce ve městě

Harmonogram projektu

01/2020 – 12/2024

Struktura financování

Projekt je realizovaný s finanční podporou Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Předpokládané celkové výdaje projektu: 4 969 054,50 Kč
  • Dotace z EÚ: 3 478 338,15 Kč (70%)
  • Dotace ze státního rozpočtu: 745 358,18 Kč (15%)
  • Vlastní zdroje města Kyjov: 745 358,17 Kč (15%)

Přiložené soubory