Projekty v přípravě

Revitalizace výrobního areálu Mlékárny a Pivovaru v Kyjově

Mlékárna
Vytvořeno:

Předmětem soutěže je najít kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistický návrh dostavby území - lokality bývalé mlékárny a pivovaru, stávajících tenisových kurtů, vč. zakomponování využití stávajícího letního kina, které bude řešit prostorové, funkční a dopravní vazby nového území na rozšíření centra města, propojení v severní části s městským parkem a plochou pro sport a návaznost na stávající urbánní prostor přilehlé blokové a vilové zástavby.

Zadavatel předpokládá nalezení vhodného využití, které bude přesvědčivým impulsem ke koncepční, postupné proměně a revitalizaci zchátralého a nevyužitého prostoru v centru města, s vytvořením jakési urbánní scény, která tak podpoří sílu a jednotu města. Lokalita by měla nabídnout možnost bydlení, občanského vybavení a služeb, společensky atraktivní kulturní vyžití, kvalitní veřejné prostranství s dostatkem zeleně, možnost setkávání lidí a aktivní trávení volného času. Součástí záměru je i dopravní obslužnost, řešení stávající křižovatky ul. Dobrovského, Urbanova a Újezd a řešení dostatečné kapacity parkování, jak pro potřeby dané lokality, tak pro potřeby města (odlehčení parkování na náměstí).

 Veškeré informace vč. soutěžních podmínek a podkladů jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3128 či stránkách České komory architektů https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/revitalizace-vyrobniho-arealu-mlekarny-a-pivovaru-v-kyjove.

Soutěžní návrh musí být zadavateli podán nejpozději do 23. 08. 2022 do 15:00 hodin.

Vítězem soutěže se stala společnost SENAA architekti s.r.o. Na základě tohoto vítězného návrhu byla zpracována územní studie. Více informací zde:

Územní studie "Kyjov, širší území bývalé mlékárny a pivovaru zahrnující plochy přestavby P3a, P3b, P19" – Město Kyjov (mestokyjov.cz)

Přiložené soubory