Změna č. 1 ÚP Dambořice

Změna č. 1 Územního plánu Dambořice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změny č. 1 Územního plánu Dambořice byla vydána Zastupitelstvem obce Dambořice formou opatření obecné povahy č. 1/2023 dne 25. 05. 2023 a nabyla účinnosti dne 15. 06. 2023.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část