Územní plán Hýsly

Územní plán sídelního útvaru Hýsly byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Hýsly byl schválen Zastupitelstvem obce Hýsly dne 10. 02. 2016 usnesením č. 2.5./XI. a jeho obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 16. 04. 2016.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 

Textová část

Grafická část