Změna č. 1 ÚP Násedlovice

Změna č. 1 Územního plánu Násedlovice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Násedlovice byla vydána Zastupitelstvem obce Násedlovice formou opatření obecné povahy dne 6. 9. 2018 a nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část