Změna č. 1 ÚP Nechvalín

Změna č. 1 Územního plánu Nechvalín byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Nechvalín byla vydána Zastupitelstvem obce Nechvalín formou opatření obecné povahy č. 1/2019 dne 3. 12. 2019 a nabyla účinnosti dne 24. 12. 2019.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část