Územní plán Skoronice

Územní plán Skoronice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Skoronice byl vydán Zastupitelstvem obce Skoronice formou opatření obecné povahy dne 26. 8. 2014 usnesením č. 4/34/2014 a nabyl účinnosti dne 23. 10. 2014 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část