Územní plán Svatobořice-Mistřín

Územní plán Svatobořice-Mistřín byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Svatobořice-Mistřín byl vydán Zastupitelstvem obce Svatobořice-Mistřín formou opatření obecné povahy č. 1/2017 dne 14. 12. 2017 a nabyl účinnosti dne 30. 12. 2017 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část