Změna č. 1 ÚP Věteřov

Změna č. 1 Územního plánu Věteřov byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Věteřov byla vydána Zastupitelstvem obce Věteřov formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 14. 12. 2020 a nabyla účinnosti dne 30. 12. 2020.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část