Územní plán Želetice

Územní plán Želetice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán obce Želetice byl vydán Zastupitelstvem obce Želetice dne 06.06.2016 usnesením č.36/16/Z14 a nabyl účinnosti dne 23.6.2016.(záznam o účinnosti)

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část