Občanské průkazy

Občanský průkaz

Fotografie jsou pořizovány pomocí technického vybavení na úseku občanských průkazů. Z tohoto důvodu si vlastní fotografie nenoste, na žádost o nový OP je nemůžeme použít.

V současné době jsou vydávány pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Den podání žádosti o nový občanský průkaz není započítáván do lhůty pro vyhotovení dokladu.

Kdo musí mít občanský průkaz (dále jen OP)

 • občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

Kdo může mít OP

 • OP může míst občan, jehož svéprávnost byla omezena.
 • OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let
 • OP může mít i občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Oprávněná osoba

 • zákonný zástupce
 • opatrovník
 • poručník
 • pěstoun
 • osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo osobní péče
 • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy
 • ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • za osobu, která dosáhla věku 18 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Jaké typy občanských průkazů se vydávají

 • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • občanům starším 12 let s dobou platnosti na 1 rok u nichž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou
 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let,

Občanský průkaz od narození do 15 let

Doklady k žádosti

 • rodný list dítěte - vždy
 • občanský průkaz dítěte (pokud mu byl vystaven)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiné oprávněné osoby
 • žádost podává oprávněná osoba spolu  s  dítětem

První občanský průkaz - 15 let

Doklady k žádosti

 • rodný list dítěte nebo platný cestovní pas
 • V případě že je žádost o první OP podána před dovršením 15 let je tento vydán s dobou platnosti 5 let a za správní poplatek 100 Kč. Je-li žádost o první OP podána nejdříve v den dovršení 15 let a nejpozději do 30 dnů (dle zákona o OP) po dovršení 15 let je tento vydán zdarma a s dobou platnosti 10 let.

Kdo žádá 

 • po dovršení 15 let každý občan osobně
 • občan starší 15 let může žádat se členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • je-li občan mladší 15 let, žádost podává oprávněná osoba spolu s dítětem

Kde je možné požádat

 • na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR
 • od 1.1.2025 na organizačním útvaru Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a učený tímto ministerstvem - zastupitelský úřad (velvyslanectví, honorární konzulát, generální konzulát a pod.)

Lhůta pro vyřízení žádosti o nový OP

 • do 30 dnů od podání žádosti o nový OP - STANDART
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti o nový OP - BLESK (tento OP lze vyzvednout pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností u kterého byla žádost podána nebo v Praze u Ministerstva vnitra)
 • do 24 hodin od podání žádosti o nový OP - SUPERBLESK (tento OP lze vyzvednout pouze v Praze u Ministerstvu vnitra)

Výměna občanského průkazu

Doklady k žádosti

 • dosavadní OP
 • rodný list u občanů do 15 let
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci
 • úmrtní list
 • rozhodnutí o změně jména nebo příjmení s doložkou nabytí právní moci
 • rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s doložkou nabytí právní moci
 • rozsudek o omezení ve způsobilosti k právním úkonům s doložkou nabytí právní moci
 • usnesení o ustanovení opatrovníka s doložkou nabytí právní moci

Kdy požádat

 • nejdříve 6 měsíců před koncem platnosti, která je vyznačena v OP
 • nejpozději do 30 dnů
  • po dovršení 15 let
  • po nabytí plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu
  • po ohlášení změny místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině
 • do 15 dnů po změně trvalého pobytu, rodinného stavu, uplynutí doby platnosti vyznačené v OP atd. (viz. § 34, odst. 1, písm. a) až c), § 34, odst. 2 až  4 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech)
 • 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství ČR prohlášením nebo udělením

Kde je možné požádat

 • na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR
 • od 1.1.2025 na organizačním útvaru Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a učený tímto ministerstvem - zastupitelský úřad (velvyslanectví, honorární konzulát, generální konzulát a pod.)

Lhůta pro vyřízení žádosti o OP

 • do 30 dnů od podání žádosti o nový OP - STANDART
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti o nový OP - BLESK (tento OP lze vyzvednout pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností u kterého byla žádost podána nebo v Praze u Ministerstva vnitra)
 • do 24 hodin od podání žádosti o nový OP - SUPERBLESK (tento OP lze vyzvednout pouze v Praze u Ministerstvu vnitra)

Vyzvednutí OP

 • nový OP typu STANDART lze vyzvednout na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, který si občan zvolí při podání žádosti o OP
 • nový OP typu BLESK lze vyzvednout pouze na úřadu podání žádosti o nový OP nebo v Praze u Ministerstvu vnitra
 • nový OP typu SUPERBLESK lze vyzvednout pouze v Praze u Ministerstvu vnitra
 • místo převzetí nového OP volíme při podání žádosti a později nelze měnit
 • po dovršení 15 let osobně
 • osoba mladší 15 let
  • nový OP vyzvedne oprávněná osoba
  • převzetí potvrdí podpisem
  • uhradí správní poplatek 100,- Kč (nový OP vyhotoven ve lhůtě 30 dnů)

Kdy vyměnit OP

 • konec platnosti OP
 • změna rodinného stavu pokud je v OP uveden
 • změna jména nebo příjmení
 • změna rodného čísla
 • změna trvalého pobytu
 • z důvodu zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • zákaz pobytu
 • změna pohlaví
 • po ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení a nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu OP

Co hlásit

 • ztrátu OP
 • odcizení OP
 • poškození OP
 • zničení OP
 • nález OP
 • nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu OP
 • nebezpečí zneužití OP

Kde hlásit

 • na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR
 • na Policii ČR
 • na organizačním útvaru Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a učený tímto ministerstvem - zastupitelský úřad (velvyslanectví, honorární konzulát, generální konzulát a pod.)

Informace o občanském průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 • v současné době je na elektronický kontaktní čip možné nahrát pouze kvalifikovaný certifikát (v případě zájmu o kvalifikovaný certifikát je nezbytné kontaktovat některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno))
 • další údaje bude možné na elektronický kontaktní čip nahrát pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis a pouze se souhlasem držitele
 • nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu
 • skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu

Správní poplatky 

Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 který občan uvedl v žádosti.
100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let.100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobytu na území ČR. 200 Kč
Vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, 
zneplatnění z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu 
nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy.
 200 Kč
Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku 
před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.
 200 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě 

do 24 hodin pracovního dne

u občana staršího 15ti let
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
1000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
500 Kč
       a při převzetí u Ministerstva vnitra,  pokud byla žádost podána u obecního  úřadu   
       obce s rozšířenou působností
500 Kč
u občana  mladšího   15ti   let
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
500 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
250 Kč
       a při převzetí u Ministerstva vnitra,  pokud byla žádost podána u obecního  úřadu 
       obce s rozšířenou působností
250 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově  čitelnými údaji  a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě 

do 5  pracovních dnů  

u občana staršího 15ti let
 • při podání a převzetí u Ministerstva  vnitra
500 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce  s rozšířenou působností
250 Kč
       a při převzetí u Ministerstva vnitra250 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce  s rozšířenou působností  
  a  převzetí  u stejného obecního úřadu obce  s rozšířenou působností
500 Kč
u občana  mladšího   15ti   let
 • při podání a převzetí u Ministerstva  vnitra
300 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce  s rozšířenou působností
200 Kč
       a při převzetí u Ministerstva vnitra100 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce  s rozšířenou působností  
  a  převzetí  u stejného obecního úřadu obce  s rozšířenou působností
300 Kč

Sankce

Přestupky na úseku občanských průkazů jsou stanoveny v § 65 a § 66 zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory