Změna č. 1 ÚP Kostelec

Změna č. 1 Územního plánu Kostelec byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Kostelec byla vydána Zastupitelstvem obce Kostelec formou opatření obecné povahy dne 26. 5. 2014 a nabyla účinnosti dne 8. 7. 2014.

Dokumentace je v této podobě platná.
 

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část