Změna č. 1 ÚP Šardice

Změna č. 1 Územního plánu Šardice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Šardice byla vydána Zastupitelstvem obce Šardice formou opatření obecné povahy dne 24. 5. 2023 a nabyla účinnosti dne 19. 7.  2023 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část