Územní plán Vlkoš

Územní plán Vlkoš byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Vlkoš byl vydán Zastupitelstvem obce Vlkoš formou opatření obecné povahy č. 1/2016 dne 29. 09. 2016 usnesením č. 160/16/Z14 a nabyl účinnosti dne 19. 10. 2016 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část