Územní plán Kelčany

Územní plán Kelčany byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon

Územní plán Kelčany byl vydán Zastupitelstvem obce Kelčany formou opatření obecné povahy č. 1/2019 dne 25. 7. 2019 a nabyl účinnosti dne 13. 8. 2019 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.
 

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část