Změna č. 1 ÚP Mouchnice

Změna č. 1 Územního plánu Mouchnice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Mouchnice byla vydána Zastupitelstvem obce Mouchnice formou opatření obecné povahy dne 24. 5. 2023 a nabyla účinnosti dne 13.6.2023.

Dokumentace je v této podobě platná (záznam o účinnosti).

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová část

Grafická část

Grafická část odůvodnění